ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อุทัยธานี รุดเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งระยุะสุดท้าย ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสานต่อกิจกรรม ยามถามไถ่คนไร้ที่พึ่งสุขใจไปกับ พส. ประจำปี 2563


นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวมีเจตนารมณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในปี 2563 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมสำคัญอันเป็นประโยชน์ สร้างความอบอุ่น และสร้างโอกาสที่ดีให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหามางสังคมกลุ่มเป้าหมาย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 2,563, ครอบครัว คุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 กิจกรรม เพื่อส่งความสุขถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังนี้ พส. ส่งต่อรอยยิ้มพาคนไกลมาใกล้บ้าน เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว ด้วยการพาผู้ใช้บริการ หรือนำครอบครัวผู้ใช้บริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดออกเยี่ยมเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ครอบครัวเห็นความสำคัญของผู้ใช้บริการเปิดโอกาสสร้างความสัมพันธ์สร้างความรักความอบอุ่นใจในครอบครัวเป็นขวัญช่วงปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมาพร้อมให้กำลังใจให้ผู้ใช้บริการพัฒนาตนเองและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข

​​เยี่ยมยามถามไถ่ให้รอยยิ้มประชาชน เป็นกิจกรรมที่ให้หน่วยงานในสังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ แสดงความเอื้ออาทรให้คำปรึกษาแนะนำความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง หรือช่วยเหลือเป็นสิ่งของ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพของใช้ชีวิตประจำวันพร้อมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งหมดจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 15 ครอบครัว ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จำนวน 10 ครอบครัว และตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จำนวน 12 ครอบครัว รวมทั้งหมด 37 ครอบครัวเพื่อให้การดำเนินสานต่อกิจกรรม “ปีใหม่สุขใจไปกับ พส.” เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังที่กล่าวข้างต้น

ปฏิญญา เรือนงาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล /ข่าว-ภาพ รายงาน