ทต.กลางเวียงจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ ประจำปี 2563

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกลางเวียง พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 

    การแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ครั้งนี้ มีหมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 19 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 4 กลุ่มสี ประกอบด้วย สีแดง (ตำบลปงสนุก ได้แก่ บ้านปงสนุก, บ้านก๊อด, บ้านปงสนุกใหม่, บ้านห้วยสันทราย), สีชมพู (บ้านหนองนก, บ้านต้นหนุน, บ้านบุญยืน, บ้านสันติสุข, บ้านใหม่ดินแดน), สีเหลือง (บ้านกลางเวียง, บ้านภูเพียง, บ้านดอนไชย ม.7 และม.13, บ้านโพธิ์ชัย) และสีฟ้า (บ้านสถาน, บ้านร้องเย็น, บ้านหนอง, บ้านดอนแท่น ม.2 และม.14) 

    โดยการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬา และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการร่วมมือและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน

 

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน