เทศบาลตำบลกลางเวียง จัดกิจกรรมโครงการถนนสะะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ

    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล ภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านโรงเรียน และราษฎรจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมตามโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีถนนที่มีความสะอาดเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการกำจัดขยะทั่วไป เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม พร้อมทั้งขยายเขตความสะอาดจากชุมชน ไปยังถนนสองข้างทาง อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ในการรักษาความสะอาดร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเทศบาล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความสะอาดและเป็นการดำเนินการตามแนวทางของจังหวัดน่านในเรื่องการบริหารจัดการขยะ เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ “การขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาลตำบลกลางเวียงสะอาดปราศจากขยะ ระหว่าง เทศบาลตำบลกลางเวียง กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกลางเวียงและตำบลปงสนุก 19 หมู่บ้าน และร่วมกันจัดเก็บขยะ สองข้างทางถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกลางเวียง บริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง รวม 7 สาย รวมระยะทาง 33.4 กิโลเมตร ปริมาณขยะที่เก็บได้ 698 กิโลกรัม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน 

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน