สค. โดย ศสค.นนทบุรี ขับเคลื่อนนโยบาย รมว.พม. (จุติ ไกรฤกษ์) บูรณการร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม “เสริมพลังความคิด พิชิตความตึงเครียด” หวังลดความรุนแรงในสังคมไทย และสร้างแกนนำ ร่วมชี้เป้า เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมนอกเหนือจากการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน ประจำปี 2563 หัวข้อ “เสริมพลังความคิด พิชิตความตึงเครียด” ให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 1/2563 หวังลดปัญหาความรุนแรงในสังคมที่เกิดจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การแข่งขันในยุคปัจจุบัน นำมาซึ่งภาวะความเครียด การเก็บกดทางอารมณ์ และการจัดการสภาวะทางอารม์ที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย

หากภาวะความเครียดสะสมอยู่ในตัว ไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทีมวิทยากร แพทย์ นักจิตวิทยา จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในการที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภูมิคุ้มกันและเป็นแกนนำ ในการนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลส่งต่อ ชี้เป้า เฝ้าระวัง บุคคลในครอบครัว คนใกล้ชิด คนในชุมชน หวังช่วยลดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)