ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเวียงสา จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาผู้สูงอายุ ประจําปี 2563


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาผู้สูงอายุ ประจําปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอ ประธานพิธี นายแสวง สิทธิยศ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอเวียงสา จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น ชมรมในระดับอําเภอขึ้นก่อน มีศูนย์ประสานงานของชมรมฯตั้งอยู่ ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เวียงสา และต่อมาได้ขยายเครือข่ายการจัดตั้งชมรมไปถึงระดับตําบลและหมู่บ้าน รวม 17 ตําบล 128 หมู่บ้าน
จากสรุปข้อมูลประชากรของหน่วยบริการสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ปี 2561 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 70,855 คน พบว่า มีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 13,446 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ถือว่าอําเภอเวียงสา เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบรูณ์ ทั้งนี้ทาง ชมรมผู้สูงอายุอําเภอเวียงสา ได้ให้ความร่วมมือกับภาคราชการ หาวิธีการที่จะให้ผู้สูงอายุทุกคน ในเขตพื้นที่อําเภอ มีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีศักดิ์ศรี

การกีฬาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งในระดับตําบล ได้เล็งเห็นความสําคัญของการกีฬา จึงมีการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาผู้สูงอายุแต่ละตําบลขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับตนเองมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนรูปแบบและทักษะการสร้างเสริมสุขภาพของพื้นที่อื่นๆด้วย และโอกาส นี้ก็จะทําการคัดเลือกตัวนักกีฬาผู้สูงอายุของอําเภอเข้าแข่งขันกีฬา กรีฑาระดับจังหวัด ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน อีกด้วย

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ภาพ-ข่าว รายงาน