บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี63

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายไตรพฤกษ์ ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และที่โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกอดุลย์ อนุภาพบรรเจิด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายกมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กน่านให้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ 3.เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และยังเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ขาดความพร้อม และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจ ในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน 9 โรงเรียน และจากกลุ่มสหวิทยาเขตวรนคร เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนปัว 8 โรงเรียน รวมเป็น 17 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยมีการพัฒนาศักยภาพจำนวน 3 วิชา ดังนี้ 1.วิชาภาษาอังกฤษ 2.วิชาวิทยาศาสตร์ 3.วิชาคณิตศาสตร์ ในครั้งนี้บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 60 ทุน ให้กับเด็กนักเรียนและสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรวมเป็นเงิน จำนวน 200,000 บาท ในการจัดกิจกรรมโดยมีนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เป็นผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ปฏิญญา เรืองนาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ภาพ-ข่าว รายงาน