ศูนย์สตรีฯเชียงราย รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน (ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ) ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

สืบเนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(นาย จุติ ไกรฤกษ์) มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า “อพม” ซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือ การให้บริการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งคุณภาพ จึงมีการเปิดรับสมัคร “อพม” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในปีงบประมาณ 2563 จะมีการอบรม อพม.ใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 12,600 คน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจิตอาสาเป็น อพม. เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ที่สนใจเข้าสมัครเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและรับสมัคร “อพม” พร้อมทั้งให้มีการเผยแพร่ไปยังประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจต่อไป

 

 

ช่องทางการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง โดยในเขตกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ กองอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
ในภูมิภาค สมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
2. สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวโดย : ปฏิญญา เรือนงาม ข่าว/ภาพ/รายงาน