ฝ่ายสื่อสารองค์กร บ. ไฟฟ้าหงสา จำกัด สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายมงคล แปงแก้ว ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จัดขึ้นที่ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายธีรพล วรรณวิภูษิต นายกองค์การบริหหารส่วนตำบลสะเนียน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่น ซึ่งเส้นทางปั่นจักรยานมีจุดเริ่มต้นที่ข่วงเมืองน่าน ถึงจุดส้นชัยสิ้นสุดที่ดอยดีตู่ว์ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทชายและหญิง ระยะทาง 30 กิโลเมตร จุดสิ้นสุดดอยดีตู้ว์ 2.ประเภทชายและหญิง ระยะทาง 10 กิโลเมตร จุดสิ้นสุดร้านน่านตะวันฟาร์ม โดยกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ชมรมนักวิ่งต่างๆประชาชนทั่วไปในจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม “ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562ทางบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลในจังหวัดน่าน ด้วยดีตลอดมา

ปฏิญญา เรืองนาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ภาพ-ข่าว รายงาน