ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย จัดโครงการเทคนิคการป้องกันตัวจากภัยสังคม แก่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ (1/2561)

 

วันที่ 19 ต.ค. 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดโครงการเทคนิคการป้องกันตัวจากภัยสังคม แก่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ (1/2561) จำนวน 113 คน (ชาย 7 คน หญิง 99 คน เพศทางเลือก 7 คน) เพื่อให้ผู้รับฯ มีความรู้ภัยทางสังคม อันตรายและเหตุร้ายที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบ มีทักษะในการสังเกตุ การเจรจา การขอความช่วยเหลือ การป้องกันตัวเอง เมื่อต้องเผชิญกับภัยตลอดจนมีความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีผู้อำนวยการ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) เป็นประธานเปิดการอบรม และวิทยากรจาก #สถานีตำรวจภูธรพาน มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย