รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อ.เวียงสา

    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา จ.น่าน ได้มีพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน นายเฉลิมกิตติ์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสาให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย สภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขา จากสภาพอากาศที่มีความกดอากาศสูงกําลังแรง ปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ทําให้มี สภาพอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด ราษฎรที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารได้รับ ความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น โดยได้ดําเนินการสํารวจจํานวนราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในช่วงเวลาดังกล่าว จากข้อมูล 4 ฐาน คือ ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ เด็กไร้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบ ความเดือดร้อน ปรากฏว่ามีราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ในพื้นที่ 15 อําเภอ ราษฎรจํานวน 105,665  คน

    สําหรับในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 ตําบล 128 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาว จํานวน 22,549 คน การมอบผ้าห่มกันหนาวครั้งนี้ มีผู้ที่เข้ารับจำนวน 500 คน 

 

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน