พมจ.น่าน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ลานข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกับเครือข่ายคนพิการจังหวัดน่าน ได้มีการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม 

ซึ่งในปี 2562 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030” การจัดงานในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030) ซึ่งให้คำมั่นสัญญาว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

ปัจจุบัน จังหวัดน่านมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 29,966 คน และพบว่าคนพิการที่มีอายุมกกว่า 60 ปีหรือคนพิการสูงอายุมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบุว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนา พิธีมอบประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่คนพิการ บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ นิทรรศการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การมอบรถสามล้อมือโยก การประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพ การแสดงของนักเรียน 

    กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี โดยมีนางสมควร ธนะปัด นายกสมาคมคนพิการอำเภอนาหมื่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน