กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการฝึกหลักสูตรจิตอาสาฯ 904

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 4/62“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จำนวน 541 ราย ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ถนนวิภาวดี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) พร้อมด้วยอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) และ ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกและสนับสนุนวิทยากรในการฝึกหลักสูตรอาหารไทย ขนมไทย การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร รวมจำนวน 3 หลักสูตร ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนหลักจิตอาสาพระราชทาน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปฏิญญา เรืองนาม นสพ.น่านนิวส์  / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ภาพ-ข่าว รายงาน