สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านจัดงานวันสถาปนา สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ครบรอบปีที่ 43

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมเทวราชจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาสมาคม สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ครบรอบปีที่  43 พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 

      สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งมาตั้งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2545 หม่อมราชวงงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม  ร้อยตำรวจตรี ธนะพงศ์ จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงนามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นายศักดา ปรางวัฒนากุล เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนเป็นคนแรก โดยพัฒนาการมาจากชมรมสื่อมวลชนจังหวัดน่านก่อตั้ง เมื่อปี 2519 จังหวัดน่าน ในช่วงเกิดสงคราม ทางแนวความคิดทางการเมืองและการปกครอง ซึ่งเป็นการรวมตัวของบรรดาสื่อมวลชน ในแขนงต่างๆในจังหวัดน่าน ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ โดยมี จ่าสิบเอกสันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำจังหวัดน่าน ในเครือของเนชั่นฯ  เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน คนที่ 3 ได้หมดวาระลง โดยมี พันเอกพยอม บุญทร ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เป็นคนปัจจุบัน ได้รับเกียรติจาก พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 

นายศักดา ปรางค์วัฒนากุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเสียงชาวน่าน ฉบับแรกของ จังหวัดน่าน, อดีตประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ที่อายุน้อยที่สุดของ จังหวัดน่าน ในสมัยนั้น ได้ก่อตั้งชมรมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เพื่อเป็นกระบอกเสียงและประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ในการปฏิบัติหน้าที่ กับฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในป่า พร้อมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายตรงข้ามออกออกจากป่า พร้อมทั้งเสนอข่าวแฉพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอิทธิพล บางคนบางหน่วยงาน ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ ให้ชาวจังหวัดน่านได้รับทราบ 

ต่อมา นายศักดิดา (เสียชีวิตแล้วเมื่อ 2561) ปรางวัฒนากุล เพื่อเป็นการยกฐานะของคณะกรรมการ สมาชิกชองชมรมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เป็น สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน   โดยสมาคมที่ได้จดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ จดทะเบียนอย่างถูกต้อง สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2545 หม่อมราชวงศ์ จักรรถ จิตรพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม จังหวัดน่าน ร้อยตำรวจตรี ธนะพงศ์ จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงนามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน  มี นายศักดา ปรางวัฒนากุล เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนเป็นคนแรก ต่อมา จ่าสิบเอกสันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำจังหวัดน่าน ในเครือของเนชั่นฯ เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน คนที่ 3 ได้หมดวาระลง เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน  สมาคมจังหวัดน่าน ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ทั้งชุด เ โดยมี พันเอกพยอม บุญทร ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เป็นคนปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชดำรัสที่รับสั่งไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2503 ท่านทรงไปพูดที่สมาคมหนังสือพิมพ์ กรุงวอชิงตัน ท่านรับสั่งว่า

“หน้าที่ของคนหนังสือพิมพ์กับหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินนั้นมีลักษณะอย่างเดียวกัน คือทำให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องขึ้นในหมู่ชน ข้าพเจ้าเองก็พยายามทำหน้าที่เช่นนั้น มอบให้สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เป็นแนวทางที่มีความสำคัญมาก สำหรับคนประกอบอาชีพสื่อมวลชนที่จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน. สื่อมวลชน

โดยทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้ให้สัตยาบันว่า จะดำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรีตามฐานันดร 4 อีกทั้ง จะเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆกับภาครัฐและองค์กรต่างๆกับภาคประชาสังคม เพื่อสะท้อนปัญหาและทำความจริงให้ปรากฏตามจรรยาบรรณ

 ซึ่ง การจัดงานวันสถาปนาสมาคม สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ในครั้งนี้   ได้รับการสนับสนุนการจัดงาน จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หน่วยงานทั้งภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งห้างร้านต่างๆ มาสนับสนุนบรรยากาศ เป็นไปด้วยความชื่นมื่น โดยมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ภาพ-ข่าว จังหวัดน่าน รายงาน