หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 จัดกิจกรรม เราทำ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 จัดกิจกรรม เราทำความดี เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความดี เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่บริเวณป่าชุมชน และป่าสุสาน บ้านป่าตองดอนทรายทอง ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยคณะข้าราชการทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ต่างร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ โดยการปรับขุดบ่อ และกลบถมขยะ ที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและส่งกลิ่นเหม็น และสร้างความรำคราญ ให้แก่ประชาชน ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง และในพื้นที่โดยรอบ โดยขยะได้ส่งกลิ่นเข้าหมู่บ้านชุมชน และสถานศึกษา ที่อยู่ใกล้เคียง จนเกิดผลกระทบโดยรวม อาทิ กับสภาพจิตใจ การรับประทานอาหาร และสิ่งไม่พึงปรารถนามารบกวน และอาจเกิดเชื้อโรคขึ้นได้
โดยทาง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้จัดกิจกรรม ทำความดี เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์ ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้ทรงงานมาตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมี ทั่วราชอาณาจักร ด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และพระสติปัญญา เพื่อดับทุกข์ร้อนแก่ปวงพสกนิกรและก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์ แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยประจักษ์แจ้ง และประทับอยู่ในใจปวงประชา นับเป็นบุญของปวงพสกนิกรชาวไทย ที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็น บนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ


ทั้งนี้ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” จะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี/ จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี / รักษาชาติบ้านเมือง/ และสร้างสรรค์คุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติตลอดไป

ปฏิญญา เรือนงาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ภาพ-ข่าว จังหวัดน่าน รายงาน