เชียงราย-จัดกิจกรรมล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนและส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันภัยยาเสพติด” แก่ชาวชุมชนในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 1) และ (แม่สาย 2) จำนวน 92 คน ณ ศูนย์อบรมม่อนแสนใจ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงาน One Home เชียงรายและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมฐานการฝึกอาชีพ (ร้อยพวงกุญแจ..สานสายใยรักครอบครัว) และให้ความรู้แนะนำภารกิจของกรมในหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดเชียงราย นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการบูรณาการงานตามนโยบาย One Home One Plan ของจังหวัดเชียงราย

ณรงค์ฤทธฺิ์  นุปิง