มูลนิธิป่อเต็กตึ้งร่วมกับพ่อค้าน่านโรงเรียนซินจงพร้อมสมาคมฮงสุนน่านและมูลนิธิปึงเถ่ากงซินจงน่าน มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  มูลนิธิป่อเต็กตึ้งร่วมกับพ่อค้าน่านโรงเรียนซินจงพร้อมสมาคมฮงสุนน่านและมูลนิธิปึงเถ่ากงซินจงน่าน มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน                     นาง ศริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล กีอตั่งมาเป็นเวลา 109 ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือและด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆมีหน่วยงานในสังกัดได้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โครงการแจกผ้าห่มภัยหนาวมูลนิธิได้ดำเนินการไม่ต่ำกว่า 50 ปี โดยมอบผ้าห่มภัยหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งประสบปัญหาสภาพอากาศเย็นทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ-สมาคมจีนประจำจังหวัดน่านและจังหวัดต่างๆช่วยประสานหน่วยงานภาครัฐคัดเลือกพื้นที่ให้การสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวคัดเลือกผู้ประสบปัญหาทางสังคมการดำเนินปี2562 ในพื้นที่จังหวัดน่านได้คัดเลือก 2 อำเภออำเภอละ500 ชุด เป็นจำนวน 1,000ชุดมูลค่า 500,000บาท รวมทั้งสิ้นมูลนิธิฯได้ดำเนินทุกพื้นที่เป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท ยี่สิบล้านบาท  โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีสมาคมฮงสุนน่าน คุณบุญศักดิ์ ศักดิ์ศรีพิทยา ประธานกรรมการสมาคมพ่อค้าน่านโรงเรียนซินจง คุณวิทยา จงประสารน์สุข คุณอุดม เกสโรทยาน และ นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศพพ. น่าน วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีท่านป้องกันจังหวัด ป.สำเริง กลั่นน้ำทิพย์ เป็นผู้แทนท่าน ผวจ.น่าน ร่วมในการมอบครั้งนี้ด้วย

ปฏิญญา เรือนงาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ภาพ-ข่าว จังหวัดน่าน รายงาน