ชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) จัดแสดงผลการดำเนินงานบูรณาการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) จัดแสดงผลการดำเนินงานชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รูปแบบบูธนิทรรศการวิชาการมีชีวิตร่วมภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี (สคชจ.ราชบุรี) ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดราชบุรี (ศปก.รบ.) ชมรมริบบิ้นขาววิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ชมรมริบบิ้นขาวโรงเรียนพเนินพลู ชมรมริบบิ้นขาวโรงเรียนแคทรายวิทยา และชมรมริบบิ้นขาวโรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทนาคาร)

ในการที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว. พม.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานสวัสดิการด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการด้านสวัสดิการสังคม ตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี (พมจ.รบ.) พร้อมคณะส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับรมว.พม.และคณะ ในการเยี่ยมชมนิทรรศการ “มหกรรมการขับเคลื่อนงานสวัสดิการด้านสังคมในพื้นที่” พร้อมพบปะรับฟังเสียงประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี จำนวนกว่า 400 คน
การนี้ นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นำรมว.พม.และคณะ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการวิชาการมีชีวิตแสดงผลการดำเนินงานชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ ได้ให้ความสนใจและสอบถามถึงแนวทางและวิธีการดำเนินงานของชมรมริบบิ้นขาวจากสมาชิกชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) พร้อมให้แนวทางต่อยอดในการส่งเสริมให้สมาชิกของชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.น้อย) และร่วมกิจกรรมเขียนข้อความรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ให้กับชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) ด้วยข้อความที่ว่า “รัก เข้าใจ ให้อภัย ใส่ใจ ให้เวลา” เช่นเดียวกับนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “ครอบครัวอบอุ่น อยู่ได้ด้วยความรักความซื่อสัตย์” นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “กำลังใจ สร้างได้ด้วยมือเรา” พร้อมด้วยนาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปฏิญญา เรือนงาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล /รายงาน