ชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านดงป่าสัก และชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านดู่เหนือ น่าน ร่วมศึกษาศูนย์เรียนรู้กิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” บ้านไทรย้อย ครั้งที่ 3 จ.แพร่

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายถนอมพงค์​ ชวลิตชีวินกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ​ (ช.อปน-๑.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงานโดย นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย จ แพร่เป็นประธานเปิด 

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้น้อมนํา ปรัชญาพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมาด้วยการจัดตั้ง “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความ เป็นอยู่อย่างพอประมาณ ลดการใช้สารเคมีตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยได้อยู่ดี และมีสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้วางแนวทางพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบด้วยแนวคิดทาง “ชีววิถี”  สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้เกิดการเกื้อกูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพึ่งพากันในชุมชนอีกทั้ง กฟผ. ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งในปัจจุบันมี ๑๑๒ แห่ง และมีชุมชนต้นแบบจำนวน ๕๔ ชุมชน และศูนย์การเรียนรู้โครงการ ชีววิถีภายในพื้นที่ กฟผ. หลายแห่งส่งผลให้ชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แห่ง ได้นําแนวทางนี้ ไปปฏิบัติใช้ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

ปี ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดกิจกรรม  “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ซึ่งได้จัดขึ้น เป็นครั้งที่ ๓ ณ ชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านไทรย้อย หมู่ที่ ๑๒ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยได้เชิญตัวแทนจากชุมชนต่างๆ อาทิเช่น ชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านดงป่าสัก และชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านดู่เหนือ จ.น่าน ตลอดจนนักศึกษา ทูตสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิสิตปริญญาโท คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 60 คน ร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ และลงมือปฎิบัติในฐานกิจกรรมต่างๆ เสวนา สร้างแรงบันดาลใจ“บอกเล่าวิถีเกษตรอินทรีย์”นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีแพร่ นายยก อบต.ไทรย้อยเกษตรอำเภอไทรย้อยผู้ใหญ่บ้านไทรย้อย

​ตัวแทนชุมชนบ้านไทรย้อย ​ผู้ใหญ่บ้าน จากชุมชน นายชัชพงศ์  กุลเทพพรม ชีววิถีบ้านดงป่าสักภายในศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีบ้านไทรย้อย ซึ่งฐานกิจกรรมหลักทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการเพาะปลูก ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านปศุสัตว์ และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิธีการจัดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จัดทำบัญชีครัวเรือนควบคู่ไปด้วย

นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับวิถีของชุมชน ต้นแบบชีววิถีบ้านไทรย้อย ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้นำองค์ความรู้ ใน“โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีแพร่ ด้วยการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อน สู่ชุมชน บ้านไทรย้อย ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น ๕๒๖ คน ได้มี คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรอยยิ้ม และความสุข สู่พี่น้องเกษตรกรด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคงได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พร้อมทั้งชุมชน ต้นแบบชีววิถี บ้านไทรย้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประเภทที่๕ ชุมชนที่ได้รับความรู้จากทางวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่น ซึ่งสะท้อนถึงเจตจำนงค์ และผลสำเร็จร่วมกันในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา”​

กิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” มุ่งหวังให้ผู้เข้าเยี่ยมชม มีความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในการลงมือทำ หรือนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสืบสานต่อยอดต่อไปตามรอยพ่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 สืบต่อไป