จังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

มีนางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย  และนายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และมีหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศล ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

และได้ร่วมกันจัดหาและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เด็กพิการ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความตระหนัก การเสริมพลังได้สนับสนุนให้เด็กและคนพิการกลับคืนสู่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ คนพิการและครอบครัว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน องค์กรการกุศล ได้ร่วมแรงร่วมใจ จัดทำกายอุปกรณ์มอบให้ผู้พิการในครั้งนี้

จากการสำรวจผู้พิการ รวมทั้งสิ้น ๙๐ ราย ประกอบด้วย รถเข็นคนพิการ มูลค่า ๒,๖๔๗,๘๐๐ บาท อุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า ๑๑๙,๖๗๕ บาท รวมทั้งสิ้น ๒,๗๖๗,๔๗๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)