พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพมาถวายวัดบุญยืน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 10.09 น. นายหมวดเอกเฉลิมกิตต์  กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสาในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร แก่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 1 ไตร เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยในพิธีมีพล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม เป็นประธานในพิธี ซึ่งพระสงฆ์ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทาน ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก

สำหรับการถวายพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญในการถวายพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ โดยมียอดเงินกฐินพระราชทาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,472,182 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาท) ซึ่งบรรยากาศภายในวัดมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่านจำนวนมาก เดินทางมาร่วมงานกฐินพระราชทาน และมาร่วมตั้งเต็นท์ อาหารและเครื่องดื่ม กว่า 10 ร้าน เพื่อร่วมทำบุญ พร้อมจัดเลี้ยงให้กับคณะศรัทธาที่เดินทางมาร่วมพิธีกฐินพระราชทานครั้งนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล จังหวัดน่าน รายงาน