เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศผลรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ภายใต้โครงการ รักษ์เมืองน่าน

ณ หอศิลป์ ริมน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายบัญชา โชติกำจร ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหาร ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”ภายใต้โครงการ รักษ์เมืองน่าน  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1  รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  ได้แก่ เด็กหญิงชลฤทัย   รางแด  โรงเรียนปัว

2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รับทุนการศึกษา 4,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงจันทกานต์   บริคุต โรงเรียนปัว

3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงภัทรรัตน์   ไตรจินดา โรงเรียนปัว

4 รางวัลชมเชย 5 รางวัล  รับทุนการศึกษาละ 2,000 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1  รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ นายณัฐกิตติ์   ตาแปง โรงเรียนสา

2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 4,000 บาท ได้แก่ นางสาวอภิญญา   แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนปัว

3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่ นายสุวรรณ   แซ่เฮ้อ โรงเรียนน่านปัญญานุกุล

4 รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับทุนการศึกษาละ 2,000 บาท

นายบัญชา โชติกำจร ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหาร ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การจัดโครงการวาดภาพระบายสี รักษ์เมืองน่าน ปี 1 ภายใต้หัวห้อ น่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมัธยมศึกษาภายในจังหวัดน่าน เกิดความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านวาดภาพระบายสีโดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นศิลปะวัฒนธรรม ส่งผลงานเข้าประกวด

ตลอดระยะเวลา 4 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้ามาดำเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืนใน จ.น่าน และเห็นวัฒนธรรมการ การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นเมืองที่น่าอยู่ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติ และถือเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องรักษาระบบนิเวศน์การพฟื้นฟูป่าให้กลับมา กิจกรรมนี้จึงมีความสำคัญในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย พร้อมกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

ทั้งนี้ ภาพวาดของน้องๆ ทั้งหมดจะถูกจัดนำเสนอในสำนักงานด้านความยั่งยืน และพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.น่านต่อไป

ปฏิญญา  เรือนงาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล /จังหวัดน่าน รายงาน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ภาพ-ข่าว