รพ.น่าน แจ้งเตือนประชาชน ระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวปีนี้ เน้นดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจาก 5 โรคติดต่อ และ 3 ภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค และลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด สอดคล้องกับที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา จึงขอให้ประชาชนระมัดระวัง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็กช่วงอายุ 0–4 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นต้น แนะนำให้ทราบถึงโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูหนาว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. โรคติดต่อ ได้แก่ โรคหัด โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส โรคมือ เท้า ปาก 2. ภัยสุขภาพ ได้แก่ การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด

 

ช่วงฤดูหนาว กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ควรป้องกันตนเอง ไม่ดื่มสุราและเสพของมึนเมา รักษาร่างกายให้อบอุ่น ดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เด็กเล็กอย่างใกล้ชิด จัดหาเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และสังเกตอาการหลังกินยารักษาโรคที่มีผลต่อร่างกาย ในภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำลง และช่วงนี้ประชาชนมักเดินทางไปพักผ่อนตามรีสอร์ท หรือบ้านพักต่างๆ ซึ่งอาจมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สแทนระบบไฟฟ้า จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจได้รับอันตรายจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์ หากสูดดมเข้าไปในปริมาณมากจะมีอาการวิงเวียน มึนงง หน้ามืด หมดสติ คำแนะนำ คือ ให้ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ติดป้ายเตือน และบอกวิธีใช้งาน หากในขณะอาบน้ำแล้วได้กลิ่นแก๊ส ควรรีบออกจากห้องน้ำทันที

ปฏิญญา  เรือนงาม / ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล /ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน