ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เปิดอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน ให้กับผู้ต้องขัง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ  เรือนจำกลางเชียงราย เปิดอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (ตัดผมชาย) ให้กับผู้ต้องขัง

วันที่ 12 ตค.60 (เวลา 09.30 น.) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเรือนจำกลางเชียงราย เปิดอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (ตัดผมชาย) ให้กับผู้ต้องขัง จำนวน 2 รุ่น 40 คน และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ต้องขังหญิงที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(ผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือ) จำนวน 100 คน โดยผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการที่ 2 (นายสมบัติ ไชยทองศรี) เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการศูนย์ฯ(นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) ร่วมมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทพร้อมแนะนำหน่วยงานกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางเชียงราย