ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมสิทธิและบทบาทหญิง-ชาย รุ่นที่ 64 (1/2563) หลักสูตร 720 ชั่วโมง

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์ และพัฒนาเยาวสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี. โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมสิทธิและบทบาทหญิง-ชาย ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ รุ่นที่ 64 (1/2563) หลักสูตร 720 ชั่วโมง ได้แก่ แผนกเสริมสวยสตรี แผนกตัดผมชาย แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า แผนกอาหารและเบเกอรี่ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร 360 ชั่วโมง ได้แก่ แผนกนวดแผนไทย เพื่อแนะนำภารกิจและการดำเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย คู่มือการปฏิบัติตนขณะเข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพตลอดระยะเวลาของหลักสูตร กิจกรรมและ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะส่งเสริมควบคู่ตลอดหลักสูตรการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสม การปรับตัวเมื่อต้องอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของที่มา การมีจิตอาสา-จิตสาธารณะ รวมถึงการมุ่งพัฒนาศักยภาพทั้งของตนเองและภาพรวมของหมู่คณะ 

ปฏิญญา  เรือนงาม /ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน