น่าน-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกาศความสำเร็จ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่น่านกรีนเลควิว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยอุตสาหกรรมจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สรุปความสา เร็จ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น ล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ” ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม หลัก คือ 1) การรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชัน่ ล้านนาตะวันออก 2) การพัฒนาเครื่องประดับ และผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่อุตสาหกรรมแฟชัน่ 3) การสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก 4) การจัดแสดงจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก พร้อมแฟชั่นโชว์ โดยมีนักแสดงชื่อดัง “ซูซี่ – สุษิรา แน่นหนา” และนิทรรศการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่น ล้านนาตะวันออก ผลักดันผู้ประกอบการและนักออกแบบให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และต่อยอดไปจนถึงระดับสากล ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวแสดงความชื่นชมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ที่ได้เล็งเห็นความสาคัญและการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับและผ้าทอกลุ่มล้านนาตะวันออกในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ให้มีความเข้มแข็ง การเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียง สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย โดยนำวัฒนธรรมและประเพณีที่ทรงคุณค่าในวิถีชีวิตมาสู่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เมื่อนามาผสมผสานประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มการออกแบบตามเทรนด์ของตลาด และพัฒนาสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

นายสำ เริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ เป็นการทำงานร่วมกันของอุตสาหกรรมจังหวัด 4 จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน หรือกลุ่มล้านนาตะวันออก โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอรับเป็นที่ปรึกษาในการดา เนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ และผ้าทอให้มีรูปแบบที่หลากหลาย แต่มีความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ไปสู่ระดับความเป็นสากล

ปฏิญญา  เรือนงาม /ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน