ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.เชียงราย เปิดโครงการปฐมนิเทศแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 49

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมปรับสภาพละลายพฤติกรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 49 พร้อมกล่าวแนะนำและให้โอวาท

และหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม แนะนำภารกิจหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับฯ ทราบวินัย กฎระเบียบปฏิบัติของศูนย์ฯ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี เพื่อพร้อมรับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีฝีมือและมีคุณภาพต่อไป ณ อาคารซอนต้า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฯ และกิจกรรมละลายพฤติกรรม ทักษะชีวิตโดยแบ่งเป็น 5 ฐานทักษะชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่