อบต.น้ำปั้ว เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีนัดเปิดสนามปลอดเหล้า-เบียร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่านหมู่บ้านน้ำปั้ว นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.เพื่อไทย จังหวัดน่าน พร้อมนายโชตธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว และประชาชนในตำบลน้ำปั้ว ร่วมเปิดการแข่งขัน ประเพณีแข่งเรือยาวนัดเปิดสนาม “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณียาว อันดีงามของท้องถิ่น ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ให้ดำรงไว้สืบไป และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น

งานการแข่งขันเรือยาวประเพณีนัดเปิดสนามปลอดเหล้า เบียร์ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2562 ของตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา เริ่มตั้งแต่วันที่ 30  กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลน้ำปั้ว สินค้าราคาประหยัด รำวงย้อนยุค ส่วนจัดการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทาน ในวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม 2562 โดยมีเรือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 ลำ ประกอบด้วย เรือเอกลักษณ์น่าน 11 ลำ เรือกลาง 6 ลำ และเรือเล็ก 7 ลำ 

สำหรับประชาชนตำบลน้ำปั้วมีความผูกพันกับประเพณีแข่งเรือมาอย่างยาวนาน ด้วยสภาพภูมิประเทศ มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำน่านเป็นแนวยาว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม วิถีชีวิตต้องพึ่งพาน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค เพื่อการคมนาคมและใช้เป็นแหล่งอาหาร การพึ่งพาในลักษณะดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความผูกพันอย่างลึกซึ้ง เกิดเป็นคติความเชื่อ ความเคารพและศรัทธา เกิดเป็นประเพณีในรูปแบบต่างๆ การบูชาแม่น้ำ การขอขมาแม่น้ำ การนำพญานาคลงเล่นน้ำ ทำให้เกิดความตระหนักถึงความผูกพันที่ประชาชนมีต่อสายน้ำ

ภาพ-ข่าว นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน