ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงฯ พม. ครบรอบ 17 ปี

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 17 ปี  โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดงานและเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.ที่มีผลงานเป็นเลิศและบริษัทหรือภาคเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศนอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์สินค้าจากบูธหน่วยงานต่างๆ การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่ง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มีเขตพื้นที่การทำงาน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงราย พะเยา  น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ จึงได้ทำการบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วน สร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 

ปฏิญญา  เรือนงาม /ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน