กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานแถลงผลงานการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการและการคุ้มครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงผลงานการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการและการคุ้มครองพท้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงานในนามของคณะผู้จัดงานแถลงผลงานการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการและการคุ้มครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี 2569” ซึ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ประกาศจัดตั้งแล้ว 133 แห่ง ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยมีเนื้อที่กว่า 39 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.38 ของพื้นที่ประเทศ และพื้นทั่วอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ยังมีแนวเขตที่ติดต่อและเชื่อมโยงกับพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ รวมทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยเหตุนี้ภารกิจในการจัดการและการคุ้มครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และต้องมีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงตั้งใจเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายที่มีอยู่เดิม และสร้างเครือข่ายใหม่ ให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการบูรณาการและการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ดร.ขรัญชัย ดวงสถาพรกรรมการปฏิรูปประทศค้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประธานณะอนุกรรมการการจัดนโยบายบำไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการบำไม้แห่งชาติ และการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การปฏิรูปนโยบาย กฎหมาย และองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ที่ผ่านมา โอกาสในการยกระดับการจัดการป่าไม้ของไทยและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  1. หัวใจสำคัญในการทำงานของ ทส. อยู่ที่เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ที่ต้องทำงานสัมผัสกับประชาชนโดยตรง

2.การทำงานของกระทรวงต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

  1. อำนาจหน้าที่ในการทำงานได้มาจากกฎหมายฉบับต่างๆ มติ ครม. ระเบียบข้อบังคับ ดังนั้นต้องมีการศึกษาให้รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
  2. อย่าใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน ต้องใช้นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป
  3. ไม่ยอมให้มีการบุกรุกป่าไม้และท้องทะเล ขอให้จนท.ทำงานด้วยความรักและหวงแหนในทรัพยากร
  4. ให้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น UAV, Night Vision, etc
  5. ไม่เน้นพิธีรีตรอง ขอเน้น การทำงาน ขอให้คิดให้รอบคอบ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อย่าให้เกิดช่องว่างหรือผลกระทบระหว่างทาง
  6. การทำงานต้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งหัวขบวนและหางขบวน ในครั้งนี้อีกด้วย

ปฏิญญา  เรือนงาม /ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน