กองพันทหารที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 กระทำพิธีส่งกำลังพลเดินทางไปปฏิบัติภารกิจภาคสนาม ด้าน การป้องกันชายแดน ประจำปี 2563

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่กองบังคับการกองพันทหารที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พันโทไพรัช ศรีไชยวาลย์ ผู้บังคับการกองพันทหารที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เป็นประธาน กระทำพิธีส่งกำลังพลเดินทางไปปฏิบัติภารกิจภาคสนาม ด้าน การป้องกันชายแดนในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในศูนย์ ประสานงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่บ้านห้วยส้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 276 นาย 

ซึ่งในครั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจ กองพันทหารที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 มีภารกิจควบคุมในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ได้จัดกำลังหนึ่งกองพันทหารม้าลาดตระเวน สนับสนุน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ส่วนหน้า โดยจัดกำลังจากหน่วยขึ้นตรง ส่งกำลังขึ้นสมทบหน่วยเฉพาะกิจกรม ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และส่งไปในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ 

ด้าน พันโทไพรัช ศรีไชยวาลย์ ผู้บังคับการกองพันทหารที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ในฐานะผู้บังคับบัญชา กล่าวว่า ทางกองพันได้ฝึกปฏิบัติอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ให้ความรู้แก่เหล่าทหารที่จะลงพื้นที่เพื่อไปอยู่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ การวางตน ครองตน ครองงาน เพื่อจะได้ทราบถึงการใช้ชีวิตในขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดถึงการฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม การใช้อาวุธยุทโยปกรณ์อย่างมีสติ ทหารทุกนาย มีขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยม พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นเกียรติประวัติ พร้อมเสียสละในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนแนวหลังได้อยู่อย่างอบอุ่นและเป็นสุข ใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อก่อให้เกิดภาคลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพและสายตาประชาชน และ ขอให้ทหารทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างชายชาติทหารพร้อมที่จะเสียสละต่อบ้านเมือง ทหารมีเกียรติประวัติ เกียรติภูมินักรบ มีกำลังใจจะปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญครั้งนี้ ขอให้ยึดมั่น ตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ตั้ง