มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน จัดพิธีรับ ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน จัดพิธีรับ ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลตรีดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลตรีจรัส ปัญญาดี เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป โดยมี ข้าราชการทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน กำลังพล และครอบครัว เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

พลตรีดุษิต ปุระเสาร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ท่านได้กล่าวความรู้สึกอาลัยในความผูกพันต่อกำลังพล ตลอดเวลาที่ได้อยู่ร่วมงานกัน ได้รับความร่วมมือ ร่วม ใจ จากกำลังพลทุกนาย ทำให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนทำให้ มณฑลทหารบกที่ 38 มีการพัฒนาและความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ผลงานที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกคนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ด้วยการได้รับคำชมเชย จากหลายหน่วยงาน ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันรักษาและร่วมใจพัฒนาให้มีความก้าวหน้าต่อไป แม้จะต้องไปรับตำแหน่งใหม่ ยังมีความรักต่อมณฑลทหารบกที่ 38 และความผูกพันที่มีต่อชาวค่ายสุริยพงษ์ อย่างไม่เปลี่ยนแปลง 

ส่วนทางด้าน พลตรีจรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 คนใหม่ ได้ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามนโยบายทุกเรื่องอย่างเต็มกำลังด้วยความเต็มใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับจะสานต่อ ให้มณฑลทหารบกที่ 38 มีศักยภาพ ในทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล/ปฏิญญา  เรือนงาม /ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน