เทศบาลเมืองน่านคว้ารางวัล เกียรติยศ Hall of Fame ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองน่านคว้ารางวัล เกียรติยศ Hall of Fame ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ประจำปี 2562 ได้สำเร็จ รางวัลดังกล่าว มอบให้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรีทองคำ 3 ครั้งต่อเนื่อง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับรางวัล เกียรติยศ Hall of Fame ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ประจำปี 2562 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards 2019 รางวัลกินรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ประเภท Attraction (แหล่งท่องเที่ยว) สาขา Historical and Culture (แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม) ชู “ศูนย์ล่องน่าน” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่านและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยจักรยาน เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้า-บริการท่องเที่ยว (Beyond Standard) อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทในการเป็นคู่คิดและเพื่อนร่วมงาน (Partner) ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี สำหรับครั้งที่ 12 นี้

ทาง ททท.ได้พัฒนากระบวนการประกวดรางวัลโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินรางวัล รวมถึงการนำองค์ความรู้กรอบประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยว มาประกอบการพิจารณา เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลกินรีมีคุณภาพที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นำไปสู่การสร้างกระแสการเลือกใช้สินค้าท่องเที่ยวคุณภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Preferred Destination) ตามวิสัยทัศน์ของ ททท.

การตัดสินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด 3 ประเด็นหลัก คือ การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน (Sustainability and Responsibility), เสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยว (Voice of Customer: VOC) และความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนวัตกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านที่พักนักท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวันการท่องเที่ยวโลก(World Tourism Day) โดยการประกวดครั้งนี้ได้ปรับลดเหลือ 3 ประเภท รางวัลหลัก มี 12 สาขารางวัลย่อย ประกอบด้วย

  1. ประเภท Attraction (แหล่งท่องเที่ยว) แบ่งเป็น 6 สาขา ได้แก่

– สาขา Outdoor Adventure Activity (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย)

– สาขา Learning and Doing (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้)

– สาขา Nature and Park (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)

– สาขา Fun and Entertainment (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง)

– สาขา Historical and Culture (แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)

– สาขา Local and Community (แหล่งท่องเที่ยวชุมชน)

  1. ประเภท Accommodation (ที่พักนักท่องเที่ยว) แบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่

– สาขา Luxury Hotel 

– สาขา Location Hotel 

– สาขา Resort 

– สาขา Design Hotel 

  1. ประเภท Health and Wellness Tourism (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่

– สาขา Spa 

– สาขา Wellness Retreat 

ทั้งนี้ ประเภทรางวัล แบ่งเป็น 2 รางวัล คือ รางวัล Kinari Gold Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 85% – 100% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขาและรางวัล Kinari Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 75% – 84.99 % ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขา โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Gold 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรางวัลประเภทเดิม จะได้รับรางวัล Hall of Fame ซึ่งจะนับรวมผู้ที่เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของครั้งที่ผ่านมา

 

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล/ปฏิญญา  เรือนงาม /ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน