รมว.พม. ลงพื้นที่เปิดโครงการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน จังหวัดแพร่

วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ที่จังหวัดแพร่  เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยตำบลเหมืองหม้อ

โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นาย วิศิษฐ์ ผลดก ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งจังหวัดแพร่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภาคประชาสังคม และองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ โดยครั้งนี้ได้จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานกิจกรรม การสาธิตหลักสูตรการทำขนมไทย หลักสูตรการทำพานบายศรีและร้อยมาลัย การจัดดอกไม้และงานใบตอง การจักสานไม้ไผ่และเส้นพลาสติก