ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ปฐมนิเทศฯผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 45

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมปรับสภาพละลายพฤติกรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 45

เมื่อวันพุธที่ 11 ต.ค. 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมปรับสภาพละลายพฤติกรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 45 (1/2561) จำนวน 105 คน โดย ผู้อำนวยการศูนย์ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) กล่าวแนะนำและให้โอวาท พร้อมหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม แนะนำภารกิจหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับฯ ทราบวินัย กฎระเบียบปฏิบัติของศูนย์ฯ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพที่ดีทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อพร้อมรับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีฝีมือต่อไป