รพ.น่าน จัดงาน “วันนักกำหนดอาหาร” Asian Dietitian’s Day ได้ความรู้คู่ความสนุกสนาน ประกวดเมนูสุขภาพ “ส้มตำลีลา”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลน่าน นพ.มนัส วงศ์ทะเนตร หัวหน้ากลุ่มภารกิจทุติยภูมิและตติยภูมิ รพ.น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันนักกำหนดอาหาร Asian Dietitian’s day @ Nan hospital” โดยมีคุณกฤษณา มีชำนาญ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม คุณยุพา ภัทรเคหะ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ และคุณกิติศักดิ์ แก้วนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา และสมาชิกกลุ่มสตรีเขตเทศบาลเมืองน่าน นำโดยอาจารย์ศรีสวัสดิ์ แพทย์สมาน ประธานกลุ่มฯ, คุณวันเพ็ญ มังคละ ประธานชมรมอสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มสตรีเขตเทศบาลเมืองน่าน อสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 120 คน 

นพ.มนัส วงศ์ทะเนตร กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ อาทิ ทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร ฯลฯ ร่วมช่วยกันดูแลผู้ป่วย นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ ถือเป็นส่วนหนึ่งในทีมดูแลผู้ป่วย โดยมีบทบาทในการให้โภชนบำบัดที่ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ ทำให้มีผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 นางยุพา ภัทรเคหะ กล่าวว่า กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลน่านเป็นหน่วยงานที่ให้โภชนบริการอาหารแก่ผู้ป่วยใน และครอบคลุมไปถึงการสอนโภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยนอกตามคลินิกต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลด้านโภชนาการอย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย ญาติ และประชาชนที่สนใจ ในปีนี้กลุ่มงานโภชนศาสตร์จะจัดงาน Asian Dietitian’s day หรือวันนักกำหนดอาหารขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรด้านสาธารณสุข แพทย์ ผู้ป่วย ญาติและประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการและโภชนากรในโรงพยาบาล 

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายความรู้เรื่องการรับประทานอาหารเพื่อ สุขภาพ มีบู๊ทความรู้ต่างๆ, บรรยายและสาธิตการตรวจวัดความเค็มในอาหาร, กิจกรรมตอบคำถาม – เล่นเกมต่างๆ ภายในงาน โดยทีมนักโภชนาการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการประกวดเมนูชูสุขภาพ “ส้มตำลีลา” โดยมีทีมจากกลุ่มสตรีเขตเทศบาลเมืองน่าน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 6 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนานกันโดยถ้วนหน้า.

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล/ปฏิญญา  เรือนงาม /ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน