พม. เดินหน้าเปิดบ้านมิตรไมตรี ๔ มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง)

พม. เดินหน้าเปิดบ้านมิตรไมตรี ๔ มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง) สานต่อนโยบายสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย


วันนี้ (วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดบ้านมิตรไมตรี ๔ มุมเมือง กรุงเทพมหานคร                  (ห้วยขวาง) ตามนโยบายสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย เพื่อรองรับคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ประสบปัญหาด้าน  ที่อยู่อาศัย ณ บ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ตามนโยบายของของรัฐ “ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ” เน้นให้กลุ่มเป้าหมาย ต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ              จึงได้จัดบริการ “บ้านมิตรไมตรี” ๑๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการสถานที่พักชั่วคราวแก่คนไร้ที่พึ่ง และ ประชาชนที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานทำ หรือมีกิจธุระจำเป็น พร้อมจัดบริการสวัสดิการสังคมเบื้องต้น เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำ                             การรักษาพยาบาลเบื้องต้น วางแผนพัฒนาศักยภาพอย่างมีส่วนร่วม ปรับพฤติกรรม ส่งกลับภูมิลำเนาหรือคืนสู่ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่ต้องเข้ารับบริการระยะยาว ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง              พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙


พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีการเคลื่อนย้ายประชากร เพื่อมาประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมอื่นๆ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้ขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มอีก ๔ แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  รวมทั้งเป็นการให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุม รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุน ประกอบด้วย
๑. บ้านมิตรไมตรี ๔ มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (สายไหม) รองรับกลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. บ้านมิตรไมตรี ๔ มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง) รองรับกลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๓. บ้านมิตรไมตรี ๔ มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (อ่อนนุช) รองรับกลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน
๔. บ้านมิตรไมตรี ๔ มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ธนบุรี) รองรับกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน
จากการเปิดให้บริการบ้านมิตรไมตรีทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน มียอดผู้ใช้บริการสะสม จำนวน ๓,๓๐๐ รายแบ่งเป็นผู้เข้าพักชั่วคราวในบ้านมิตรไมตรี จำนวน ๒,๐๐๕ ราย และที่เข้ารับบริการอื่นๆ แต่ไม่เข้าพักจำนวน ๑,๒๙๕ ราย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างถูกต้อง มีอาชีพ และสามารถดูแลตนเอง ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจ ไปสู่ความสำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม นำพาประเทศไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวปิดท้าย


ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๒๙ น.
นายสมใจ บุญอาจ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๒๗ ๑๕๙๔