มูลนิธิเมืองไทยยิ้มร่วมกับบริษัทหอแว่นกรุ๊ป จำกัด ขับเคลื่อนโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น “ ฟรี” ปี 3 อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

วันที่ 12 กันยายน 2562 คุณธรรมพล  จันผลา ผู้จัดการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มร่วมกับบริษัทหอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยการประสานงานของ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะสุขภาพเสื่อมถอยและตามมาด้วยปัญหาสายตา ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำรงชีวิตประจำวัน โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น “ พรี “ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่เป้าหมายซึ่งครอบคลุมการทำงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ(ศพส.)กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 12 แห่ง จำนวน 14 หน่วย แว่นตาทั้งสิ้น 2,100 อัน 

            สำหรับผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม มีผู้สูงอายุผู้ยากไร้มารับบริการจากมูลนิธิเมืองไทยยิ้มเพื่อขอรับแว่นตา จำนวน 150 ราย จำนวน 8 หมู่บ้าน ในการนี้มีนาย จำรัส อินต๊ะเสาร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล/ปฏิญญา  เรือนงาม /ข่าว-ภาพ