“อพท. ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ด้านภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก จังหวัดน่าน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก จังหวัดน่าน อพท. ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Tourism Product) เพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบตําบลบ่อสวก จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาแนวคิดการ ออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ของชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเพิ่ม มูลค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีกระบวนการพัฒนาตั้งแต่การศึกษาและสํารวจความต้องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเที่ยวของชุมชน การนําเสนอและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมในครั้งนี้ อพท. ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จังหวัดน่านร่วมส่งมอบผลงานการออกแบบภายหลังกระบวนการพัฒนา ผลงานการออกแบบประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ชุมชน ท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ บรรจุภัณฑ์ สินค้าของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว บรรจุภัณฑ์สินค้าของฝาก รวมไปถึงแบบปรับปรุงภูมิ ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้นําผลงานผลิตภัณฑ์การออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทางการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนไปใช้ประโยชน์ โดยผลที่ได้รับนอกจากชุมชนจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว กิจกรรมดังกล่าวถือเป็น ความสําเร็จและเป็นตัวอย่างการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้และความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกแบบ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เกิด เครือข่ายการทํางานเชื่อมโยงการศึกษากับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป้าหมายในการยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีภาพลักษณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวอันสวยงามและแตกต่าง เกิดเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวโดยชุมชนคุณภาพ นอกจากนี้ยังสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา ซึ่ง ในอนาคตจะได้ขยายเครือขา่ยการทํางานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนท่องเที่ยวศักยภาพในพื้นที่ในการออกแบบ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชน นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวต่อไป

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล/ปฏิญญา เรือนงาม /ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน