“ไฟฟ้าหงสา “สานพลังเครือข่ายจัดส่งเสริมชีววิถีแบบพอเพียง โรงเรียนบ้านนาไค้ อ.นาน้อย

วันที่ 5 กันยายน 2562 บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมการอบรม สานพลังเครือข่าย สร้างฐานเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้ชีววิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียนบ้านนาไค้ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีนายฐิติ เวียงรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไค้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและภาคีเครือข่าย

โดยจัดการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน เกี่ยวกับการเรียนรู้ชีววิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนทำการเกษตร และการทำน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือน รวมไปถึงการส่งเสริมการสร้างฐานเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ แปลงผักปลอดภัย การเพาะเห็ดนางฟ้า และมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย การจัดการคัดแยกขยะ การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

ซึ่งในการจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ได้มีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม ได้แก่ สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ศึกษานิเทศน์ สพฐ.น่าน เขต 1 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาไค้ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน วิทยาลัยชุมชนน่าน สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน กศน.อำเภอนาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ ผู้นำชุมชนตำบลบัวใหญ่ สถาบันการเงินชุมชนตำบลบัวใหญ่ และกลุ่มชีววิถีบ้านพี้เหนือ อำเภอบ้านหลวง โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านนาไค้ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนบ้านนาไค้ เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอนาน้อย เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเป็นการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง”เศรษฐกิจพอเพียง” ในสถานศึกษาและขยายต่อไปสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล/ปฏิญญา เรือนงาม /ข่าว-ภาพ จังหวัดน่าน รายงาน