น่าน เปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัด ล้านนาตะวันออก

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ เปิดงาน “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เชิงเกษตรโดยชุมชนใน 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่ ถนนผากอง บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก” โดยมีนางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานการจัดงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายเกษตร ผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชน ในครั้งนี้

ทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 4 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน) โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดงาน “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางด้านการเกษตรและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริม/สนับสนุนผู้บริโภค ให้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS ต่อไป

นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดงานดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้น 4 ครั้ง 4 จังหวัดตามลำดับ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและเชียงราย สำหรับจังหวัดน่าน จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม –1 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ ถนนผากอง บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนที่โดดเด่นจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน, การนำเสนอโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน, การเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิต, การจัดคลินิกเกษตรให้คำปรึกษา แนะนำและความรู้ที่จำเป็นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน, การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่ากว่า 15,000 บาทแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

กองบรรณาธิการ