กฟผ. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จ. น่าน จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 4 ประจําปี 2562

กฟผ. ร่วมกับสมาพันธ์สื่อมวลสารมวลชนจังหวัดน่าน สื่อมวลชนจังหวัดน่านหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม ประกอบด้วยสมาพันธมูลนิธิฮักเมืองน่าน ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ป่าไม้จังหวัดน่าน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ผู้นําชุมชน และนักวิชาการ อิสระ จ.น่าน จัดกิจกรรม

ปลูกจิตสำนึกโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 4 ประจําปี 2562 ภายใต้ หัวข้อ “กล้าดีจิตอาสา รักษ์ป่า สร้างรายได้” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านพลังงานกับเยาวชน ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการรวม 34 ทีม

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอโครงการ“กล้าดี” ปีที่ 4 ประจําปี 2562 โดยมีนายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการอาวุโส

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับและ นายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ โรงแรมเทวราช อ. เมือง จ. น่าน

​นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการนำเสนอโครงการของเยาวชนในวันนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ในการให้ความรู้

สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกด้านพลังงาน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ใน

อนาคต ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ทำให้มีการจัดกิจกรรมดีๆนี้ ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาพันธ์สื่อสารมวลชน สื่อมวลชนจังหวัดน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ป่าไม้จังหวัดน่าน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ผู้นําชุมชน และนักวิชาการ อิสระ จ. น่าน

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ได้ดําเนินงานโครงการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2537 ในพื้นที่ 47 จังหวัดทั่วประเทศ รวมพื้นที่ป่าที่ปลูกไปแล้วกว่า 460,000ไร่ และในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำปลูกไปแล้ว กว่า 100,000 ไร่ ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของ กฟผ. โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน และมีแผนจะปลูกเพิ่มอีกในอนาคต

 

​สำหรับโครงการ “กล้าดี” ที่ กฟผ. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดน่าน จัดขึ้นนับเป็นโครงการสำคัญของ กฟผ. อีกโครงการหนึ่งในการให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านพลังงานกับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ การจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการในวันนี้ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนและนักเรียน ถึง 35 ทีม ซึ่ง กฟผ. ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนไว้ ณ โอกาสนี้ “ ในปี 2562 กฟผ. ครบรอบ 50 ปี ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ให้คนไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างมีความสุขมีความมั่นคง เพียงพอ ควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ กฟผ. เข้ามาดำเนินงานและ กฟผ. จะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ทั้งการผลิตไฟฟ้าและการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนมีความสุขและมีชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน “ รองผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย

 

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์