ชมรมตะกร้ออำเภอเวียงสา จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ งานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562  ณ สนามตะกร้อท่าน้ำบ้านป่ากล้วย อ.เวียงสา จ.น่าน นายอําพน เวียงทอง ประธานชมรมตะกร้ออําเภอเวียงสา ได้จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ งานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน) ขึ้น 

ตามที่เทศบาลเวียงสา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นอัตลักษณ์ของเมือง น่าน ทั้งจากประเพณี วิถีชีวิตชุมชน รวมถึงการกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากลทุกประเภท ส่งผลให้เกิดการ ประชาสัมพันธ์อําเภอให้เป็นที่รู้จักโดยมีทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน การจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมพัฒนานักกีฬาเซปักตะกร้อของจังหวัดน่าน ให้มี ศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้น อาจเป็นลู่ทางก้าวไปเล่นในระดับสูง ต่อไป โดยจัดการแข่งขันในรุ่น ประชาชนชายทั่วไป (ตําแหน่ง BACK อายุ 45 ปีขึ้นไป รวมอายุในทีม 120 ปี) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวนทั้งสิ้น 16 ทีม 

 

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ชมรมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลเวียงสา ตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชนบ้านบุญยืน ในเรื่องของสถานที่และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา ประธานพิธี

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ