สภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงสาจัดกิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรม ประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค(อัตลักษณ์น่าน)

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ท่าน้ำบ้านบุญยืน อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายประยูร อินต๊ะวิชัย ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงสา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ได้จัดกิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรม ประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค(อัตลักษณ์น่าน) โดยได้รับเกียรติจากนายสาโรจน์ รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ประธานพิธี

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตจากครอบครัว ขยายกลายเป็นครอบครัวเดียว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของ ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ประชากรมีจํานวนมากขึ้น ทําให้มี การแข่งขันกันสูง เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นไป การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอื่น ซึ่งเกิดจากความเจริญในด้านการสื่อสาร ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุค โลกาภิวัฒน์ และวัฒนธรรมข้ามชาติ ส่งผลให้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในชุมชน เปลี่ยนไป สภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงสาได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มแสดง กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ วัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างความรักสามัคคี ความภาคภูมิใจหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเอกลักษณ์ของอําเภอเวียงสา และจังหวัดน่านตลอดจนบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งระดับตําบลอําเภอ และจังหวัด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมการประกวดเรือสวยงาม ประกวดการทําต้นดอก บายศรีสู่ขวัญ การจัดนิทรรศการเรือเอกลักษณ์น่าน การสานก๋วยสลาก ทําตุง แทงหยวก สีเทียน ทอผ้า ทําโคม การแสดงด้านวัฒนธรรม เช่น การฟ้อน พื้นเมือง ซอ อ้อกินจ๋ำ การแสดงของชนเผ่า การแข่งขันเปตอง สะบ้า และยิงหนังสติก

 

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน