ธกส.น่าน จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2562

21 สิงหาคม 2562  ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา นายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงสา เป็นประธานเปิดงานการจับรางวัลผู้โชคดี เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาเวียงสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลในครั้งนี้

        เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์โครงการประเภทหนึ่งที่ธนาคารเปิดให้บริการ  เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนมีนิสัยรักการออมเงินและออมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนลูกค้าเงินฝากทั่วไป และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  มั่นคง ยั่งยืน เพื่อมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ  เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตสินค้าแปรรูป เป็นต้น ยกเว้นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลทุกประเภทพนักงานผู้ช่วยพนักงาน และลูกจ้าง ธ.ก.ส. โดยมีรูปแบบการออมที่ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและสิทธิ์ในการรับของรางวัล มีเงื่อนไขการฝากเงิน คือ ต้องรักษายอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในแต่ละรอบการดำเนินการจะได้รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์ มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 5,000 บาท ติดต่อกันตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไปในแต่ละรอบดำเนินการ จะได้รับสิทธิ์จับรางวัลเพิ่ม 3 สิทธิ์ รวมเป็น 5 สิทธิ์ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้กำหนดรอบการดำเนินงานออกเป็นปีละ 2 รอบ  คือรอบที่ 1 สำหรับการดำเนินงานเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ตัดยอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน กำหนดให้จัดงานจับรางวัลภายในเดือน สิงหาคม รอบที่ 2 สำหรับการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ตัดยอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม กำหนดให้จัดงานจับรางวัลภายในเดือนมกราคม

ในการจับรางวัลผู้โชคดี เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2562 ในครั้งนี้ มีจำนวนเงินฝากที่จับรางวัลในครั้งนี้  รวมเป็นจำนวนเงินฝากทั้งสิ้น 3,588 ล้านบาท จาก 231,553 บัญชี มีจำนวนบัตรจับรางวัลทั้งหมด 4,420,941 บัตร ซึ่งมีมูลค่าของรางวัล ทั้งหมด 7,074,990 บาท ของรางวัลทั้งสิ้น 709 รางวัล    ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รถเก๋ง MG จำนวน 3 คัน, รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ HONDY SCOOPY I จำนวน 27 รางวัล, รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 20 รางวัล, รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 99 รางวัล, รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 560 รางวัล

 

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน