น่าน  เปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   เป็นประธานเปิดโครงการ 101 อาชีพ  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน      ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน  ดำเนินการจัดขึ้น  ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเสริมทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพัฒนาทักษะ  1 สาขาอาชีพ  คือ การทำสบู่จากมะขาม

และ กิจกรรมที่ 2 การจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ร่วมกับ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก  และบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์    เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยส่งเสริมประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพของตนเอง  เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

 

ปฏิญญา  เรือนงาม จ.น่าน รายงาน