พิธีเปิดโครงการถอดรหัสเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว
นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กล่าวรายงานฯ ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


โดยได้รับเกียรติจาก นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จ.แพร่ นายฌาญณริฐน์ พรมวัง นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ นายวิทยา กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง นายชวลิต บทกลอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร และผู้แทนนายกเทศมตรีตำบลบ้านถิ่น ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเครือข่าย สรุปบทเรียนการดำเนินงาน และสร้างกลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสตรีและครอบครัว


โดยมี นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย บรรยายภารกิจหน่วยงาน และ
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความรุนแรงในครอบครัว
สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
-สถานการณ์ปัญหาการค้าประเวณี และพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
-สถานการณ์ความรุนแรง และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
-ความเสมอภาคระหว่างเพศและพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
และมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มสตรี วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน
จัดโดย กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย