เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ผู้ว่าฯน่าน อปท.ไม่สามารถใช้งบประมาณช่วยเหลือได้

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดน่าน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดน่าน รวม 13 อำเภอ ส่งตัวแทน เข้ายื่นหนังลือร้องทุกข์ สามารถใช้งบประมาณได้ เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ และเขตพื้นที่ปัญหาภัยแล้ง นำโดยนายวุฒิไกร กุลกันชัย นายกสมาคมผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน เข้าหารือกับผู้บริหารจังหวัดน่าน โดยมี วิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดน่านและหัวหน้ากลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง นางจันทิรา โยธิการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้หารือ

เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชในช่วงวิกฤตฝนทิ้งช่วงและหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดในพื้นที่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่ง ในปัจจุบัน เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ทำการปลูกข้าวโพด จำนวน 215,028 ไร่ และมีพื้นที่ หนอนกระทู้ระบาด จำนวน 128,606 ไร่ ในพื้นที่ 15 อำเภอในจังหวัดน่าน ซึ่งได้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และปัญหาหนอนกระทู้ลายจุด ได้ทำลายต้นข้าวโพดของเกษตรกร ได้ข้อสรุปในการหารือ 5 ข้อ ดังนี้


1. ให้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชฤดูฝนโดยเกษตรกรที่ปลูกพืชมีอายุ 15 – 60 วัน ให้ไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในแต่ละอำเภอ ในรายแปลงเดิมให้ใช้ Application Farm Book ปรับปรุงด้วยตนเอง2. ในรายที่ประสบภัยให้แจ้งความเสียหายตามแบบ กษ.01 ที่ อปท. ทุกแห่ง ข้อมูลจะรวบรวมแจ้งฝ่ายปกครองอำเภอและเกษตรอำเภอ และจะรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยถึงจังหวัด 3. จังหวัดจะรวบรวมความเสียหาย เพื่อเสนอคณะกรรมการ กชภจ. ประกาศ เป็นเขตประสบภัยพิบัติ กรณีพื้นที่เสียหายจากหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ต้องได้รับรองความเสียหายจากกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน) 4. จังหวัดจะเร่งให้มีการประกาศเขตประสบภัยพิบัติภายในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2562 ให้ได้ชุดแรก5. ในพื้นที่ประกาศเขตฯ ให้มีการสำรวจความเสียหายที่แท้จริง

ในการนี้ นายวิบูลย์ แววบัณฑิต ได้ย้ำว่าขอให้เกษตรกรเร่งรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกพืชเป็นการเร่งด่วน พร้อมรับหนังสือร้องทุกข์ จากตัวแทน เกษตรกรผู้ปลูกำข้าวโพด พร้อมกับเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชต่อไป


ปฏิญญา เรือนงาม จังหวัดน่าน รายงาน