น่าน-ใส่บาตรข้าวเปลือก รวมพลังปลูกข้าวนาบุญ แสงทองของคนน่าน

วันนี้ (17/7/62)ที่แปลงข้าวข้าวนาบุญ แสงทอง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานนำประชาชนทำบุญใส่บาตรข้าวเปลือก ที่เก็บเกี่ยวจากแปลงข้าวนาบุญ ในโครงการชวนกันทำดี ข้าวนาบุญ แสงทองของคนน่าน และกิจกรรมเกี่ยวความดี ที่แปลงข้าวนาบุญแสงทองรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ซึ่งทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สโมสรไลออนส์เชียงกลาง น่าน และชมรมท่องเที่ยวน่านเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อนำข้าวที่ปลูกเกษตรแบบปลอดภัยลดการใช้สารเคมีมอบให้โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอน นักเรียนเป็นเด็กชาวไทยภูเขา ได้ใช้ทำอาหารให้เด็กนักเรียนรับประทาน และส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้ชุมชนได้ขยายกล้าพันธุ์ต่อ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ที่ทำเกษตรปลอดภัย โดยไม่ใช้สารเคมี และสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทำให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในทุกระดับ เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชน โดยมี นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน / สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน / ท่องเที่ยวและกีฬา, หน.ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายท่องเที่ยวดอยซิลเวอร์ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และประชาชน ในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในการร่วมทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจำนวนมาก

นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ นายกสโมสรไลออนส์เชียงกลาง น่าน /รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เจ้าของแสงทองรีสอร์ท กล่าวว่า เดิมพื้นที่แปลงนา 4 ไร่ แห่งนี้ เจ้าของพื้นที่ ซึ่งเป็นราษฎรบ้านสบกอน ได้มีการปลูกข้าวในที่นาแปลงนี้มาโดยตลอด แต่ปัจจุบันเจ้าของที่นาหันทำการเกษตรอื่นแทนปลูกข้าวเนื่องจากขาดกำลังแรงงาน ทางแสงทองรีสอร์ท จึงมีแนวคิดอนุรักษ์ไว้เป็นศูนย์เรียนรู้ ควบคู่ไปกับมิติด้านการท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดน่าน โดยเฉพาะประเพณีการทำนา ปลูกข้าวของแต่ละชนเผ่าให้คงอยู่ต่อไป โดยหารือกับเจ้าของที่และทำการเช่าที่นา เพื่อทำนาปลูกข้าวแบบปลอดภัยลดการใช้สารเคมี นำภูมิความรู้การปลูกข้าวต้นเดียว ซึ่งจะทำให้กล้าพันธุ์ข้าวที่แข็งแรง ของชุมชนบ้านหนองผุก มาใช้ปลูก และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนและลูกหลาน

โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจาก เครือข่ายภาคเอกชนร่วมกันจัดทำโครงการชวนกันทำดี “ข้าวนาบุญ” แสงทองของคนน่าน ตั้งแต่เริ่มปลูกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จนมาถึงวันเก็บเกี่ยวและนวดข้าว ทั้งนี้ข้าวที่ใช้ปลูก ณ ที่นาแปลงนี้ เป็นข้าวพันธุ์ดี และเป็นพันธ์ข้าวหลัก ซึ่งข้าวที่ได้ในวันนี้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และอีกส่วนจัดสรรให้กับชุมชนเครือข่ายชวนกันทำดี บ้านสบกอน หมู่ 5 / บ้านสบกอน หมู่ 11 / บ้านสบกอน หมู่ 13 / บ้านหนองผุก / บ้านดอนแท่น / บ้านหนองแดง / บ้านน้ำคา / บ้านเจดีย์ หมู่ 3 / บ้านเจดีย์ หมู่ 10 / บ้านสร้อยพร้าว/ บ้านคันนา / บ้านห้วยพ่าน / บ้านบอน ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน และพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ เพื่อร่วมขยายกล้าพันธ์ข้าวนี้ เสมือนเป็นการขยาย “กล้าพันธุ์แห่งความดี”

ด้านนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำทุนเดิมในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชนมาแต่งเติมให้มีเสน่ห์ เพื่อเป็นจุดขายนั้น เนื่องจากรัฐบาลมองเห็นว่ารายได้จากการท่องเที่ยวที่เข้าสู่ชุมชนโดยตรง จะทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ซึ่งสิ่งที่ตามมา จะทำให้คนในชุมชนจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น การร่วมกันลงแขกดำนา/ปลูกข้าว

เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน ควรแค่แก่การอนุรักษ์ เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ถือว่าเป็นเรื่องราว เป็นเสน่ห์ที่ชวนสนใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะมีเรื่องเล่าดีๆที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และรับฟังจากคนในชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจชุมชน และความประทับใจอย่างมากมายต่อนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมโครงการชวนกันทำดี เข้า…พรรษา “ข้าว”…นาบุญ แสงทองของคนน่าน ในวันนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยถ้าแต่ละชุมชน นำสิ่งดีๆหรือทุนเดิมที่ตัวเองมีอยู่มาเป็นจุดขายเช่นนี้ จะทำให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

ปฏิญญา  เรือนงาม  รายงาน