น่าน เปิดตัวตราสัญลักษณ์และผลิตภัณฑ์น่านแบรนด์ รับรองผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์น่าน มาตรฐานพร้อมสนับสนุนสู่สากล (ชมคลิปวีดีโอ)

วันนี้ 11 ก.ค. 62 นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ น่านแบรนด์ (NAN BRAND) และมอบใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณแก่ผู้ประกอบการ ที่โรงแรมน่านตรึงใจ อ.เมือง จ. น่าน

โดยมีนายเงียบ แสงจำปา พาณิชย์จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนงานร่วมกับร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านสู่สากล โดยการสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน หรือ น่านแบรนด์ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรอง และเป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งผลิตสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดน่าน ซึ่งสินค้าและบริการที่รับเครื่องหมายรับรองจะเป็นสินค้าหรือบริกาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของจังหวัดน่า ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณค่า เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าของจังหวัดน่าน จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน


โดยพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์น่านแบรนด์ รวม 91 กิจการ 195 ผลิตภัณฑ์ จาก4 สาขา ได้แก่ สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 35 ราย 46 ผลิตภัณฑ์ สาขาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ 21 ราย จำนวน 78 ผลิตภัณฑ์ สาขาสิ่งประดิษฐ์ของที่ระลึก และของประดับตกแต่ง 17 ราย จำนวน 52 ผลิตภัณฑ์

และสาขาท่องเที่ยวและบริการ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร จำนวน 19 ราย ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ มีศักยภาพที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด

ซึ่งทางจังหวัดน่านจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานของจังหวัดน่าน เพื่อก้าวสู่ตลาดระดับสากล เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าและการบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการตลาดทั้งระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อความมั่งคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ทางเศรษฐกิจของจังหวัดน่านต่อไป

ปฏิญญา  เรือนงาม  รายงาน