รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี จ.น่าน

 

 

( 5 ก.ค.62 )ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง   ประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน  เพื่อสนองพระราชดำริตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร่วมกันดำเนินการพิจารณา ในการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  โดยให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง  และการปรับปรุงฝายห้วยโก๋น  เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนและโรงพยาบาลให้เพียงพอตลอดทั้งปี  และพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำรี เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ว่าจ้าง บริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินโครงการศึกษา ความเหมาะสม และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   เนื่องจากที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ตามมติ ครม. และอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่าโซน C) มากกว่า 500 ไร่

จึงจำเป็นต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน    โดยดำเนินการศึกษาตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากโครงการ โดยจะมีการสำรวจและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ะเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน  โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 3 อำเภอ 9 ตำบล  ได้แก่ใน ตำบลขุนน่าน และตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และในพื้นที่อำเชียงกลาง  ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลพระธาตุ  ตำบลเปือ และตำบลเชียงกลาง ครอบคลุม  จนไปถึงในพื้นที่ อำเภอทุ่งช้าง ได้แก่ตำบลทุ่งช้าง ตำบลงอบ ตำบลและ ตำบลปอน  อำเภอทุ่งช้าง เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งต่อไป

ด้าน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรรัตน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน  ชี้ให้เห็นสาระสำคัญของโครงการ ตลอดจนเหตุผล ความจำเป็นของโครงการ ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลของการพัฒนาโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่  รวมถึงองค์กรและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อวิตกกังวลจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ดีของการดำเนินการศึกษา และการพัฒนาโครงการในอนาคต สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยจัดขึ้น 2 เวที คืออำเภอเชียงกลาง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   ทั้งนี้  เพื่อนำเสนอสาระสำคัญของโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่อาจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี             อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน  ต่อไป

 

ปฏิญญา  เรือนงาม/ รายงาน